Органи странке

СКУПШТИНА ЈЕДИНСТВЕНЕ СРБИЈЕ

Скупштина странке представља највиши орган Јединствене Србије. Сваке четврте године одржава се изборна скупштина странке.

Седнице скупштине могу бити редовне које се обавезно одржавају једном годишње и ванредне које се одржавају више пута годишње уколико је то неопходно.

Редовну Седницу странке сазива председник странке, док предлог дневног реда утврђује Извршни одбор. На предлог Извршног одбора или на захтев најмање десет Општинских одбора сазива се ванредна седница.

Скупштину Јединствене Србије чине:

 1. Петнаест делегата Општинских одбора
 2. Два делегата Месних одбора
 3. Чланови Главног одбора
 4. Чланови Извршног одбора
 5. Чланови Надзорног одбора
 6. Сви одборници Скупштина општина
 7. Републички и савезни посланици
 8. Десет делегата Удружења жена

Основни задаци Скупштине су:

 1. Да усваја Статут странке,
 2. Да утврђује програм и политику странке,
 3. Да бира и разрешава председника, заменика председника потпредседнике странке, као и чланове Главног одбора, Извршног одбора и надзорног одбора и то на период од четири године,
 4. Да утврђује финансијску политику странке,
 5. Да одлучује о промени назива странке,
 6. Да одлучује о престанку рада странке,
 7. Да доноси пословник о свом раду,
 8. Скупштина пуноважно одлучује ако на седници присуствује више од половине чланова Скупштине,
 9. Гласање на Скупштини је јавно осим у случајевима када Скупштина другачије одлучи,
 10. Одлука је пуноважна ако је за њу на Скупштини гласало више од половине присутних делегата,
 11. Избор председника, као и заменика председника и потпредседника Странке врши се тајним или јавним гласањем о чему Скупштина одлучује пре самог гласања.